calcitro

calcitro
1.
calcĭtro, āre, v. n. [1 calx].
I.
Lit., to strike with the heels, to kick, of animals (very rare), Plin. 30, 16, 53, § 149; cf. calcitratus.—
B.
Trop, to resist, to be stubborn or refractory: calcitrat, respuit, * Cic. Cael. 15, 36.—
C.
Prov.:

calcitrare contra stimulum,

to kick against the pricks, Amm. 18, 5, 1; Vulg. Act. 9, 5; 26, 14; cf. 1. calx. —
* II.
In gen., to strike convulsively with the feet, of one dying, Ov M. 12, 240.
2.
calcĭtro, ōnis, m. [1. calcitro].
I.
One who strikes with his heels, a kicker: equus mordax, calcitro, Varr. ap. Non. p. 45, 2 (Sat. Men. 81, 3).—
II.
Of men, a boisterous fellow, a blusterer, Plaut. As. 2, 3, 11.

Lewis & Short Latin Dictionary, 1879. - Revised, Enlarged, and in Great Part Rewritten. . 2011.

Look at other dictionaries:

 • Calcitro — †Calcitro …   Wikipédia en Français

 • Calcitronidae — Calcitro …   Wikipédia en Français

 • Schizomida — Schizomida …   Wikipédia en Français

 • Stomoxys calcitrans — The stable fly, a species of biting fly, resembling in size and general appearance the common housefly, which is an annoying pest of humans and domestic animals worldwide and is implicated in the mechanical transmission of diseases. [Mod. L., fr …   Medical dictionary

 • calcitrare — cal·ci·trà·re v.intr. (io càlcitro; avere) OB ricalcitrare {{line}} {{/line}} DATA: ca. 1300. ETIMO: dal lat. calcĭtrāre, der. di calx, calcis 1tallone …   Dizionario italiano

 • calcitrare — {{hw}}{{calcitrare}}{{/hw}}v. intr.  (io calcitro ; aus. avere ) (raro) Recalcitrare …   Enciclopedia di italiano

 • calcitrare — v. intr. [dal lat. calcitrare, der. di calx calcis tallone ] (io càlcitro, ecc.; aus. avere ). 1. [riferito a un quadrupede, sollevare la parte posteriore del corpo sostenendosi sulle zampe anteriori] ▶◀ recalcitrare, ricalcitrare, scalciare. 2.… …   Enciclopedia Italiana

 • ԱՔԱՑԵՄ — (եցի.) NBH 1 0398 Chronological Sequence: Early classical, 11c ն.չ. λακτίζω calcitro Աքացի հարկանել. աք ածել. կիցս ընկենուլ. ... *Խիստ է քեզ ընդդէմ խթանի աքացել. Գծ. ՟Ի՟Զ. 17: *Որ խածանեն, եւ աքացեն: Խթան զոտս աքացոզացն ծակոտէ. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 1: եւ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՔՍՈՏԵՄ — (եցի.) NBH 1 0398 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c ն. ԱՔՍՈՏԵՄ որ եւ ԱՔՑՈՏԵԼ. σκευτάω, πηδάω insilio, exsiio, salio, salto , σπαράττομαι, λακτίζομαι agitor, calcibus impeto, calcitro Զաքս կամ զոտս ʼի վեր առնուլ ստէպ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԿՑԱՏԵՄ — (եցի.) NBH 1 1139 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical ն. ԿՑԱՏԵՄ ԿՑԱՑԵՄ. λακτίζω calcitro, calce impeto. որ եւ գրի ԿՑԱԾԵՄ. Կիցս ընկենուլ կամ ածել. աքացել. աքսոտել. ... *Անկուշօղ, կցատող աստուածային օրինացն, որ աւետարանական… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԿՑԱՑԵՄ — (եցի.) NBH 1 1139 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical ն. ԿՑԱՏԵՄ ԿՑԱՑԵՄ. λακτίζω calcitro, calce impeto. որ եւ գրի ԿՑԱԾԵՄ. Կիցս ընկենուլ կամ ածել. աքացել. աքսոտել. ... *Անկուշօղ, կցատող աստուածային օրինացն, որ աւետարանական… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”